Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
Landskapsdikten som politisk genre i 1700-talets Sverige
Alfred Sjödin

Last modified: 2011-07-05

Abstract


Mitt paper undersöker hur den lantliga klassicistiska diktningen under sent 1700-tal gavs en politisk uppgift i den gustavianska offentligheten. Medan landsbygden främst framställts i en pastoral eskapistisk form under tidigare delen av seklet, vänder sig diktarna allt mer mot en slags imitation av Vergilius Georgica, lärodikten om jordbruket. Denna får dock en relevans som går långt utöver frågor om lantlevnaden. Genom att närma sig frågor om historia och politik kommer den närmast att utgöra ett alternativ till eposet, som under samma period börjar uppfattas som en "död" genre. Resultatet är en kombination av lantlig idyll och realpolitiska reflektioner över ekonomi, handel och krig, där det politiskt-didaktiska och det eskapistiska ofta samexisterar på ett motsägelsefullt sätt. I dessa heterogena och genreblandande dikter blir det möjligt att framställa relationerna mellan ekonomi, rikets försvar och dygdiga medborgare som en meningsfull totalitet.  

Keywords


historical approach to literature

Full Text: Paper NorLit 2011