Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
Mellem kynisme og kritik. Håbets og kritikkens status i Lars Frosts romantrilogi
Mikkel Bruun Zangenberg

Last modified: 2011-07-12

Abstract


Nærværende paper skal undersøge den flertydige forhandling af relationen mellem politik og litteratur i Lars Frosts romantrilogi ”Smukke biler efter krigen”(2004), ”Ubevidst rødgang”(2008) og ”Skønvirke”(2011).  I de tre romaner kan vi iagttage en overfladisk bevægelse fra det overvejende privatlivsorienterede perspektiv hen mod det eksplicit samfundskritiske og dystopiske blik. I retrospekt tegner der sig imidlertid et mønster af systematisk civilisationskritik med specifik brod rettet mod det danske velfærdssamfund i perioden 1970 til 2011. Frosts prosa er dog gennemløbet af ironi, lige som plotforløbene ikke afgiver mulighed for nogle entydige eller reduktivt politiske aflæsninger. Dertil kommer, at fortællerpositionerne i de tre romaner ofte artikulerer en kynisk antropologi, der synes at undergrave tiltroen til effekten af en litterært udformet iværksættelse af kritik af velfærdssamfundet. Udfordringen bliver da dels at kortlægge den gradvise gang frem mod apokalypsen i ”Skønvirke”, der tilsyneladende underminerer håbet om forandring og selve grunden under samfundskritik, og dels dernæst at undersøge implikationerne af de flertydige og selvbevidste måder hvorpå forholdet mellem litteratur og politik bliver genstand for forhandling i Lars Frosts romantrilogi. Fokus og efterfølgende perspektiv vil da være på at afdække et muligt litterært begreb om kritik, der ikke gør litteraturen til blot og bart instrument for et rent politisk ærinde, men som på den anden side fastholder litteraturens evne til kritisk engagement med en social og politisk omverden. I sidstnævnte sammenhæng vil der blive tale om at inddrage Bourriauds forestilling om mikro-utopien, og Adornos omtale (i ”Negative Dialektik”) af et ”presque rien”, en minimal våge der holdes åben i den forvaltede verden, med henblik på at konfrontere Frosts tilsyneladende rent apokalyptiske og pessimistiske romantrilogi med henholdsvis Bourriauds og Adornos forestillinger om utopien. Dette sidste vil ske med sigte på at afdække af et såvel kritisk som mikro-utopisk element i Frosts prosa.    

 


Keywords


critique, utopia, the novel, politics, contemporary literature, literary institutions, aesthetic and ethic

Full Text: Paper NorLit 2011