Open Conference Systems, NorLit 2011

Font Size: 
Nordiska bilder av islam: Snorre, Wallenberg, Guillou
Henrik Johnsson

Last modified: 2011-07-04

Abstract


Den politiska debatten kring islam har genom tiderna satt sina avtryck i den skadinaviska skönlitteraturen. Genom att studera hur islam framställs får man en ökad inblick i den samtida debatten kring islam. Mitt nuvarande projekt, en bok med arbetstiteln Skadinavisk orientalism, belyser olika bilder av islam och muslimer i utvalda skadinaviska författarskap. Studien är tvärvetenskaplig då den behandlar samspelet mellan religion, litteratur och politik. Den teoretiska utgångspunkten är den imagologiska forskningen, som intresserar sig för bilder och föreställningar om etniska och religiösa grupper. Jag argumenterar för att bilden av islam och muslimer kan ha samma struktur och funktion alldeles oavsett om de förekommer i skönlitteratur, reseskildringar, eller politiska pamfletter, och att de är oberoende av geografisk kontext. Bilderna är långlivade och tillräckligt flexibla för att kunna figurera i många olika sammanhang. Jag menar att dessa bilder kan ha ett politiskt syfte i det att de söker åstadkomma en samhällsförändring.

Föredraget behandlar bilden av islam i texter av Snorre Sturlasson, Jacob Wallenberg, och Jan Guillou. Snorres teori om att asagudarna i själva verket var utvandrade turkiska kungar visar på den politiska betydelse det turkiska kalifatet uppfattades ha under Snorres livstid. Wallenbergs kritik av europeisk kolonialism och islam visar på hur kristna författare som Wallenberg på samma gång kan vara toleranta mot vissa folkgrupper och intoleranta mot andra. Jan Guillous skildring av muslimer under korstågen, i synnerhet Saladin, visar hur en bild som kan användas i rent underhållningssyfte (bilden av Saladin i Decamerone) också kan användas för att argumentera för att islam är en tolerant religion. I samtliga dessa fall har bilden av muslimer i de anförda verken politiska implikationer. Det är denna koppling mellan litterära representationer och deras politiska implikationer som jag ämnar ta upp i mitt anförande.


Full Text: Paper NorLit 2011